Splošni pogoji

Vodstvo nepremičninske družbe MESTO NEPREMIČNINE, posredovanje z nepremičninami, d.o.o., Podmilščakova ulica 25, 1000 Ljubljana sprejme sledeče
 
 
SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA PRI POSREDOVANJU V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI
 
 
 1. UVODNE DOLOČBE
1.1 Splošni pogoji nepremičninske družbe so sestavljeni v skladu z Zakonom o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr)  in urejajo pravna razmerja med nepremičninsko družbo in naročiteljem.

1.2 Splošni pogoji poslovanja določajo poslovanje posredovanja v prometu z nepremičninami ter pravice in obveznosti nepremičninske družbe in naročitelja.

1.3 Naročitelja zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku sklenitve pogodbe o posredovanju. Vsakokrat veljavni splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo nepremičninska družba sklene z naročiteljem. Sestavni del vsake pogodbe o posredovanju sta tudi cenik storitev nepremičninske družbe in kopija zavarovalne police.
 
 1. POMEN IZRAZOV
Posamezni pojmi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:  
 1. OPIS STORITEV POSREDOVANJA
3.1 Opis storitev pri prodaji oziroma nakupu nepremičnine
Nepremičninska družba opravi za naročitelja v okviru posredovanja pri prodaji in/ali nakupu nepremičnine, v kolikor ni s pogodbo o posredovanju določeno drugače, sledeče posle: 3.2 Opis storitev pri oddaji oziroma najemu ali zakupu nepremičnine
Nepremičninska družba opravi za naročitelja v okviru posredovanja pri najemu oz. zakupu in/ali oddaji nepremičnine v najem oz. zakup, v kolikor ni s pogodbo o posredovanju določeno drugače, sledeče posle: 3.3 Nepremičninska družba je dolžna opraviti za naročitelja tiste izmed zgoraj navedenih poslov, ki so potrebni za sklenitev pravnega posla, ki je predmet pogodbe o posredovanju.
Storitve nepremičninske družbe, ki so naštete v točki 3.1 in 3.2, so vključene v provizijo za posredovanje. V kolikor za veljavno sklenitev nameravane pogodbe kateri izmed zgoraj navedenih poslov ni potreben oz. v kolikor katerega od navedenih storitev na svojo željo opravi naročitelj, naročitelj ni upravičen zahtevati znižanje dogovorjene provizije za posredovanje.

3.4 Opis dodatnih storitev
Nepremičninska družba na podlagi naročiteljevega naročila za naročitelja opravi tudi druge posle, ki ne sodijo med posle, določene v točkah 3.1 in 3.2 (v nadaljnjem besedilu: »dodatne storitve«). Kot dodatne storitve štejejo zlasti: priprava osnutka pogodbe, katere predmet je nepremičnina, zastopanje v postopkih pridobivanja soglasji, dovoljenj in drugih dokumentov, ki so potrebni za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina, organizacija cenitve nepremičnine, zastopanje v davčnem postopku, hramba listin,.. Stroške dodatnih poslov je naročnik dolžan plačati na podlagi podanega naročila po cenah, določenih v vsakokrat veljavnem ceniku nepremičninske družbe. Cenik storitev nepremičninske družbe je priloga k tem Splošnim pogojem.

3.5 Ekskluzivna pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami
Naročitelj lahko z nepremičninsko družbo sklene ekskluzivno pogodbo o posredovanju, s katero se naročitelj dodatno obveže, da za posredovanje pri sklenitvi določene pogodbe v prometu nepremičnin ni in ne bo pooblastil nobene druge pravne in/ali fizične osebe. Na podlagi sklenjene ekskluzivne pogodbe o posredovanju, se nepremičninska družba obveže, da bo poleg poslov, opisanih v zgornjih dveh točkah, za naročitelja opravila dodatne posle in sicer: Stroški zgoraj navedenih poslov so vključeni v dogovorjeno plačilo za posredovanje.

V primeru sklenitve ekskluzivne pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, naročniku ni dovoljen neposreden stik z zainteresiranimi tretjimi osebami. Naročnik je dolžan informacije o zainteresiranih tretjih osebah predati nepremičninski družbi. V primeru, ko je sklenjena ekskluzivna pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami, je nepremičninska družba upravičena do celotne provizije tudi v primeru, če naročnik sam najde tretjo osebo, s katero sklene pravni posel, ne glede na to, ali je stik s to osebo vzpostavil še pred sklenitvijo pogodbe o posredovanju.

3.6 Pregled nepremičnine za prodajo/oddajo
Naročitelj lahko pri nepremičninski družbi naroči zgolj strokovni pregled nepremičnine za prodajo oziroma oddajo. V kolikor se naročitelj po opravljenem pregledu nepremičnine odloči za sklenitev pogodbe o posredovanju glede te nepremičnine, se morebitno plačilo pregleda vračuna v ceno posredovanja v prometu nepremičnin.

3.7. Dodatni stroški
Naročitelj soglaša, da ima nepremičninska družba v skladu z drugim odstavkom 848. členom Obligacijskega zakonika pravico do povračila dejanskih stroškov, ki so ji v zvezi s posredovanjem nastali tudi če pogodba med naročiteljem in tretjo osebo ni bila sklenjena. S tem se pokrivajo stroški, ki so nepremičninski družbi nastali pri izpolnjevanju naročila v skladu s pogodbo o posredovanju. Višina stroškov je opredeljena v vsakokrat veljavnem ceniku nepremičninske družbe. Naročnik je dolžan nepremičninski družbi dodatne stroške poravnati nemudoma po njihovem nastanku, v kolikor se nepremičninska družba in naročnik ne dogovorita za drug rok plačila.
 
 
 1. ENERGETSKA IZKAZNICA
4.1 Naročitelj s podpisom posredniške pogodbe potrjuje, da ga je nepremičninska družba seznanila z določbami Energetskega zakona, ki se nanašajo na energetsko izkaznico, pri čemer je bil še zlasti opozorjen na dejstvo:  
 1. PLAČILO ZA POSREDOVANJE
5.1. Višino plačila za posredovanje (»provizija«) nepremičninska družba in naročitelj dogovorita s pogodbo o posredovanju.

5.2 Plačilo za posredovanje v primeru nakupa ali prodaje za isto nepremičnino znaša največ 4% od pogodbene cene. Ta omejitev pa ne velja, kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000,00 EUR. V tem primeru višino provizije nepremičninska družba in naročnik dogovorita v pogodbi o posredovanju, upoštevaje dejanske okoliščine in lastnosti nepremičnine.

5.3 V pogodbeno ceno nepremičnine iz predhodnega odstavka se vštevajo vsa plačila, ki jih kupec nepremičnine opravi prodajalcu, vključno s kakršnimkoli plačilom za vgrajeno ali ne vgrajeno opremo in/ali pritikline nepremičnine, ki je predmet pogodbe in sicer ne glede na dejstvo ali se lastninska pravica na opremi in/ali pritiklinah prenaša skupaj z nepremičnino ali na podlagi ločenega pravnega posla.

5.4 V primeru, da v pogodbi o posredovanju ni drugače določeno plačilo za posredovanje pri najemni oziroma zakupni pogodbi (ne glede na trajanje najema oziroma zakupa), je dolžan naročitelj nepremičninski družbi za posredovanje plačati provizijo v višini dveh mesečnih najemnin, v kolikor ni izrecno dogovorjeno, da najemnik in najemodajalec nosita plačilo provizije v višini vsak enega mesečnega obroka najemnine.
 
Kot osnova za določitev provizije iz prejšnjega odstavka se šteje najemnina/zakupnina ali podobno plačilo, vključno s stroški najema/zakupa, povečano za pripadajoči davek na dodano vrednost.

5.5 V plačilo za posredovanje ni vračunan davek na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV), zato se ob izstavitvi računa plačilo za posredovanje poveča za vrednost DDV.

5.6 V plačilo za posredovanje tudi niso vključeni stroški notarskih storitev, davki, sodne in upravne takse, nadomestila za potrdila in dovoljenja, potrebna za veljavno sklenitev pogodbe, ter stroški dodatnih storitev iz točke 4 teh Splošnih pogojev.

5.7 Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je posredovala. Provizija kot plačilo za posredovanje zapade v plačilo na dan sklenitve pogodbe, pri kateri je nepremičninska družba posredovala. Naročnik je dolžan plačati provizijo tudi, če pogodbo namesto njega sklene njegov ožji družinski član ali z naročiteljem povezana oseba. V primeru, da je pri pravnem poslu, pri katerem posreduje nepremičninska družba, sklenjena predpogodba ali pogodba o ari in plačana ara je nepremičninska družba upravičena do celotne provizije, tudi če kasneje ne pride do sklenitve glavne pogodbe.  

5.8 V primeru zamude s plačilom je naročnik dolžan nepremičninski družbi plačati zakonite zamudne obresti od dneva zamude dalje do dne plačila.

5.9 Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi, če pogodbeni stranki pogodbe, pri sklenitvi katere je sodelovala nepremičninska družba, pozneje odstopita od sklenjene pogodbe, jo na drug način sporazumno razveljavita ter prav tako tudi v primeru, da do prenehanja veljavnosti sklenjene pogodbe, pri kateri je posredovala nepremičninska družba, pride v posledici kršitve pogodbe ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti s strani katerekoli pogodbene stranke.

5.10 Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik Nepremičninska družba in je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.

5.11 V primeru, da ima nepremičninska družba sklenjeno pogodbo o posredovanju le s prodajalcem oz. najemodajalcem nepremičnine, mora potencialni kupec oz. najemnik ob ogledu nepremičnine podpisati potrdilo o ogledu, s katerim prevzame obveznosti plačila najmanj polovico stroškov provizije oz. del provizije po dogovoru z nepremičninsko družbo.
 
 1. OBVEZNOSTI NAROČITELJA
6.1 Naročitelj je dolžan nepremičninsko družbo obvestiti o vseh okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitev posredovanja in aktivno sodelovati pri opravljanju poslov ter je dolžan na zahtevo nepremičninske družbe, slednji predložiti potrdilo o plačilu davkov in morebitna druga potrdila, iz katerih bo razvidno, da na njegovi strani niso podane ovire, ki onemogočajo izvedbo pravnega posla.

6.2 Kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja, mora o tem nemudoma pisno obvestiti nepremičninsko družbo z navedbo imena in priimka oz. firme tretje osebe, ter naslova njenega stalnega bivališča oz. sedeža.

V primeru, da je v trenutku, ko nepremičninska družba v okviru opravljanja storitev posredovanja, naročitelja spravi v stik z določeno tretjo osebo ali ga seznani z določeno priložnostjo za sklenitev nameravanega pravnega posla, naročitelju dejstvo, da določena tretja oseba predstavlja potencialnega sopogodbenika ali je naročitelju priložnost za sklenitev nameravanega pravnega posla že znana, je dolžan naročitelj o tem nemudoma, najkasneje pa v roku 8 dni od dneva, ko je bil vzpostavljen stik s tretjo osebo oz. ko je bil seznanjen s priložnostjo za sklenitev nameravanega pravnega posla, nepremičninsko družbo pisno seznaniti o tem, pri čemer je dolžan navesti natančna dejstva, s katerimi utemeljuje svoje navedbe ter predložiti ustrezne dokaze, s katerimi ta dejstva dokazuje. V nasprotnem primeru se šteje, da je stik med naročiteljem in tretjo osebo bil vzpostavljen s posredovanjem nepremičninske družbe oz. da je bil naročitelj o priložnosti za sklenitev pravnega posla seznanjen s strani nepremičninske družbe.

6.3 Naročitelj je nepremičninski družbi odškodninsko odgovoren za škodo, ki bi ji v razmerju do tretjih oseb nastala zaradi pravnih in dejanskih ovir na strani naročitelja, ki onemogočajo sklenitev pravnega posla, pri katerem posreduje nepremičninska družba. Naročitelj je nepremičninski družbi prav tako odškodninsko odgovoren za škodo, ki bi nepremičninski družbi nastala ali bi ji lahko nastala zaradi kršitve obveznosti naročitelja, določenih v teh splošnih pogojih ali v veljavnih pravnih predpisih. Kot hujše kršitve pogodbe o posredovanju se štejejo zlasti naslednja naročiteljeva ravnanja: naročitelj sam ali pri drugih nepremičninskih družbah nepremičnino trži pod ugodnejšimi pogoji, kot so dogovorjeni s pogodbo o posredovanju; 6.4 Naročitelj je dolžan vse podatke, ki jih pridobi od nepremičninske posredniške družbe v okviru opravljanja poslov posredovanja v prometu nepremičnin, vključno z osebnimi podatki oz. identiteto tretjih oseb, s katerimi naročitelja spravi v stik nepremičninska družba, obravnavati strogo zaupno ter varovati poslovno tajnost teh podatkov in jih ne sme posredovati tretjim osebam. V primeru kršitve prepovedi iz prejšnjega stavka, je naročitelj dolžan nepremičninski družbi – poleg morebitne obveznosti plačila provizije in/ali plačila za opravljene dodatne posle – povrniti celotno dejansko škodo, ki je zaradi njegovega ravnanja (oziroma zaradi ravnanja oseb za katera odgovarja), nastala posredniški družbi.

Nepremičninska družba ima pravico zahtevati plačilo za posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravil v stik nepremičninski posrednik in je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.

6.5 Naročitelj soglaša, da nepremičninska družba oz. vsakokratni posrednik v okviru opravljanja poslov posredovanja, vzpostavlja stik naročitelja zgolj s tistimi tretjimi osebami, ki se predhodno pisno obvežejo, da bodo v primeru sklenitve pogodbe glede nepremičnine, nosile najmanj polovico stroškov provizije oz. del provizije po dogovoru z nepremičninsko družbo.
 
 1. OBVEZNOSTI PO ZAKONU O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJU TERORIZMA
7.1 Nepremičninska družba je v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma pri sklepanju poslovnih razmerij in transakcijah nad zakonsko predpisanim zneskom ter v drugih primerih, določenih s predpisi, opraviti pregled stranke, ki zajema: 7.2 Naročitelj je seznanjen, da ima nepremičninska družba z namenom izpolnitve svojih obveznosti po prejšnji točki pravico pridobiti in preveriti (tudi z vpogledom v osebni dokument) naslednje osebne podatke stranke in zakonitega zastopnika stranke:  
 1. VARSTVO, OBDELAVA IN UPORABA OSEBNIH IN ZAUPNIH PODATKOV
8.1 Vse informacije in podatki, ki jih naročitelj pridobi pri Nepremičninski družbi so zaupne narave in štejejo kot poslovna skrivnost, razen informacij in podatkov, ki so javno dostopni.

8.2 Zaradi izpolnjevanja obveznosti po pogodbi o posredovanju ter obveznosti, ki jih nepremičninski družbi nalaga Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, lahko Nepremičninska družba skladno s predpisi, ki urejajo osebno izkaznico in potne listine vpogleda in prepiše podatke z osebnega dokumenta (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčno številko ter številko vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta)

8.3 Kadar to izrecno narekuje narava posameznega posla (npr. overitev podpisa naročitelja ali tretje osebe ipd…), sme Nepremičninska družba, na podlagi pisne privolitve imetnika iz katere izhaja v naprej določen namen, fotokopirati imetnikov osebni dokument. Nepremičninska družba na fotokopiji osebnega dokumenta označi: 8.4 Nepremičninska družba se zavezuje, da ne bo nadalje kopirala osebnega dokumenta naročitelja. Nepremičninska družba kopije osebnega dokumenta ne sme hraniti v elektronski obliki.

8.5 Nepremičninska družba se zavezuje k varovanju vseh osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Vsi osebni podatki bodo uporabljeni le za namen sklepanja, izvajanja, spreminjanja in prekinitve pogodbe o posredovanju, in pogodbe katere predmet je nepremičnina. Za kakršnokoli uporabo osebnih podatkov v druge namene bo nepremičninska družba predhodno pridobila pisno soglasje naročitelja.
 
 1. TRAJANJE IN ODPOVED POGODBE O POSREDOVANJU
9.1 Pogodba o posredovanju je sklenjena za določen čas 9 mesecev, v kolikor s pogodbo ni določen krajši čas trajanja pogodbe..

9.2 Vsaka od pogodbenih strank lahko v času trajanja pogodbe s pisno izjavo odpove pogodbo o posredovanju, če to ni nasprotju z dobro vero in poštenjem. V primeru, da naročitelj predčasno odpove pogodbo o posredovanju ali odstopi od namena skleniti nameravani pravni posel, ki je predmet pogodbe o posredovanju, je dolžan nepremičninski družbi plačati vse stroške, ki jih je imela z opravljanjem storitev po pogodbi o posredovanju. Stroški se obračunajo po ceniku nepremičninske družbe.
 
 1. OMEJITEV ODGOVORNOSTI
10.1 Nepremičninska družba za škodo, ki nastane naročitelju, ne odgovarja z izjemo škode, ki bi jo nepremičninska družba ali posrednik, ki opravlja zanjo storitve posredovanja, povzročil namenoma ali iz velike malomarnosti.

10.2 Prevzem denarnih sredstev s strani nepremičninske družbe od kupca ali najemnika za račun prodajalca ali najemodajalca se lahko izvrši le ob prisotnosti prodajalca oz. najemodajalca in se lahko opravi le v poslovnih prostorih nepremičninske družbe. V primeru da naročnik izroči denarna sredstva posredniku v nasprotju s tem odstavkom, nepremičninska družba ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi naročniku nastala iz tega naslova.
 
 1. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV
11.1 Ti splošni pogoji veljajo od dneva njihovega sprejema dalje.

11.2 V primeru nasprotja med določbami pogodbe o posredovanju ter vsebino teh splošnih pogojev, veljajo določila pogodbe o posredovanju.

11.3 Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni v prostorih Nepremičninske družbe, na vidnem.
 
Ljubljana, dne 12.10.2016
 
MESTO NEPREMIČNIN d.o.o.
Nejc Mlakar, direktor
;
VRSTA POSLA
VRSTA NEPREMIČNINE
HIŠASTANOVANJEPOSLOVNI PROSTORPOSESTGARAŽAPOČITNIŠKI OBJEKT
REGIJA
OBMOČJE
CENA, ŠIFRA
Od: 0 €
Do: 1,699,000 €
išči
Iskalnik nepremičnin
Ekipa Mesto nepremičnin
Mesto nepremičnin d.o.o.
Podmilščakova 25
1000 Ljubljana
+386 1 507 10 60
+386 51 650 777
info@mestonepremicnin.si
*